© Rawn Clark, fordította: Chrenkó Ferenc
A Gedula meditáció kinyomtatható pdf-ben letölthető:

Az eredeti weblap http://abardoncompanion.de/8T-Gedulah.html
Az eredeti könyv pdf-ben: http://abardoncompanion.de/8TBook.pdf
A képek eredeti méretben innen tölthetők le: http://abardoncompanion.de/8T-GedulahImages.zip

Bevezetés

A különbözőség Forma-pólusáról most a Gedula-hasonlóság Erő-pólusára térünk át. Gedula jelentése “nagyszerűség, magasztosság, felségesség”, és így a felségesen hatalmas gázóriással, a Jupiter bolygóval társítjuk.
A Héber Hagyományban ez a szféra a Heszed nevet is viseli, ami “könyörület, együttérzés, szerető kedvesség” jelentésű. Az egyszerűen “istennek” fordított ÉL istennév is Gedulához/Heszedhez kapcsolódik. Ez az ÉL-isten maszkulin és egyetlen személy, nem úgy, mint ÉLOHIM- isten, akin(k)ek Héber neve a maszkulin és a feminin egyfajta keverékét foglalja magában. ÉL alavetően ÉLOHIM maszkulin, erős, hatalmas aspektusa.
Az olümposzi panteon főisteneként Jupiter/Zeus a (többnyire) jóindulatú atyai fenség archetípusos szimbóluma. Ő az Isteni Gondviselő, az “isten” bensőségesen személyes, emberi fogalmának a legmagasabb szintű megjelenése. Úgy is mondhatjuk, hogy Jupiter/Zeus közvetlenül a személytelen és univerzális magasabb istenfogalmak alatt helyezkedik el.
Miközben Bina/Szaturnusz alászáll a sorrendiség (a tér és idő) birodalmába, a hasonlóság szintjével találkozik legelőször. A hasonlóság olyan vonzóerő, ami a Bina-lehetőségeket hasonlóságaik, közös tulajdonságaik alapján köti össze. Ezt az alapvető erőt a szeretet, a könyörület, a befogadás és a kiterjedés minősége jellemzi. A Bina-lehetőségeknek ez a hasonlóságaik alapján való sorrendivé válása Egyéni közösségek kialakulását eredményezi. Bár ezen a szinten még ezek az Egyének még inkább egyek, mint különváltak – Gedula szintjén a különválás még a hasonlóságon és nem a különbözőségen alapul.
Ahogy felfelé emelkedünk, Gedula jelzi az Egyéni-én leglégiesebb, legkevésbé sűrű aspektusát. És fordítva: amint az univerzális Létező a manifesztációba alászáll, Gedula jelzi az Egyénivé válás legegyszerűbb kezdeteit. A Kabbalában az Egyénivé válásnak négy alapszintje van: beolvadás, elkülönülés, kifejezés és személyiséggé válás. A személyiséggé válást Malhut, Jeszod, Hod és Necah szférái jelenítik képviselik, amelyeken áthaladva az Egyéni-én szilárd fizikai formát vesz fel. A kifejezést Tiferet sugárzó napfénye jelképezi. Az elkülönülést Geburai elzárkózás, kizárás szimbolizálja, ahol az Egyéni megtanulja beszűkíteni határait, és azáltal határozza meg magát, hogy mi az, ami nem ő. A beolvadást Gedula/Jupiter jelképezi, mert itt az Egyéni kiterjedő, szétterjedő, csak befogadásra képes.
Egyéni-tudatosságunknak az a képessége, hogy fókuszát kiterjesztve befogadja a “mást” az “én” határain belülre, sokkal komolyabb hatalmat jelent, mint az a képessége, hogy határait egy fizikailag megjelenő személyes-énre szűkítse.
Másként szólva, az elsődleges erő, a szerető kedvesség vonzóereje – mert az a hasonlóságon és az azonosságok szálain alapul!!! – sokkal erősebb, mint az a másodlagos erő, ami a ridegség és az elkülönülés taszítóereje. A Gebura/Mars Templomban megtapasztalt erő semmi a szerető kedvesség erejéhez képest, amivel a Gedula/Jupiter Templomban fogunk találkozni.
A Nyugati Hermetikus Hagyományban Jupiter a Tarot nagy arkánumához tartozó “X: A Szerencsekerék” (vagy “A Sorskerék”) lappal függ össze. Ez a lap a változás ciklikus erejét jelképezi, amit általában sorsnak, végzetnek, szerencsének szokás hívni. Egészen konkrétan fogalmazva, Gedula/Jupiter a változás ujja, amely szüntelenül a jelen-pillanatra mutat.
A változás ereje (vagyis a szerető kedvesség, elfogadás, (befogadó) kiterjedés) a hasonlóság által működik. A változás/jövő mindig összekapocsolódik azzal ami-volt/ami-van, mintha egy szállal volna hozzáfűzve, és ezzel az eseményeknek egy bizonyos, jól érzékelhető folytonosságát hozza létre (vagyis nyilvánvaló a kauzalitás, az ok-okozati viszony). A jelen mindig közvetlen összefüggésben van a múlttal a hasonlóság/kauzalitás szálain keresztül, amelyekből a változás szövedékét szövik szüntelen.
Szabad akaratunkat jelen-pillanataink most-ságában gyakorolva tudatosan alapozhatunk arra ami-van és nagy mértékben befolyásolhatjuk azt, hogy a hasonlóságnak mely szálai legyenek a változás számára elérhetők. De, mint a sorrendiségben élő Egyéniségek, nincs hatalmunk afelett, hogy e szálak közül a változás éppen melyeket fog életünkbe szőni, ahogy afelett sincs, hogy hogyan és miért fogja pont ezeket választani.
Mint azt személyes tapasztalatból is tudjuk, szabad akaratunkkal élhetünk atekinteben, hogy változás szüntelensége ellen lázadunk, avagy elfogadjuk azt. Jelen-pillanatunk most-ságából vagy előretekintünk ebbe a változásba és azt örömmel fogadjuk, vagy visszanézünk az ami-már-vol-unkba és az ami-már-van-unkba változatlanság kényelmes illúziójába kapszkodva, esetleg igyekszünk a két pólus között kiegyensúlyozni magunkat. De bármit is tegyünk, tehetetlenek vagyunk a változás szüntelenségégek tényével szemben. Még ha visszanéztünk is, a változás akkor is elsodor minket.
Lényegében az Egyéni szabad akaratunk csak a most-ság jelen-pillanata megtapasztalásának határain belülre terjed ki. A válozás Gedula/Jupiter ereje az, ami a most-ságunkat kialakítja, ez az erő hajtja mostunkat a sorrendiségen át. A korlátokon belül a változás hullámának csúcsán utazunk – ebben gyökerezik a képességünk olyan orientálódásra, hogy a változás számunkra a szerető kedvesség kreatív, pozitív Erejévé váljon. Vagyis képesek vagyunk tudatosan együtt haladni a mostunkkal.
Az előrehaladás az Egyén számára az én kiterjedése, mert ahogy az Egyén áthalad a sorrendiség birodalmán, magába fogadja az összes sorrendi tapasztalást amin keresztülment. Az Egyéni-én a jelen-pillanat most-ságában magában foglalja a teljes múltját. Más szóval az Egyén növekszik, fejlődik. Valóban, a fejlődés annak az elevenségnek az elsődleges kifejeződése, ami minden sorrendivé vált Egyéni dolog jellemzője.
Az Egyén nem úgy hal meg mint a személyes és a fizikai én. Az Egyén áthalad a sorrendiségen, amíg olyan éretté nem válik, hogy a sorrendiség egész végtelenségét magába nem fogadja. A teljesség magába fogadása a halál egy fajtája, mert azzal a véget is magába fogadja, de ez a fizikai halál végességének az ellentéte. Ahelyett ez átmenet a teljes Életbe, így: nagy É-vel írva.
Gedula/Jupiter az Élet elsődleges megjelenése/Egyénivé válása és itt húzódik teljesség befogadásának legalsó határa. Gedula befogadja a alászálló Bina-lehetőségeket és feltöltődik velük. Másképp fogalmazva ez a nem-sorrendi és a sorrendi közötti határfelület alsó oldal. Mi a sorrendiség birodalmából tekintünk felfelé és innen észleljük, hogy a Bina-lehetőségek hatásai a mi sorrendi birodalmunkba lépnek. Ezt a belépést a változás hajtóerejeként tapasztaljuk meg, amely meghatározza jelen-pillanatunk most-ságának előrehaladását.
A nem-sorrendi Bina-lehetőségek száma végtelen, így a sorrendivé válás soha nem ér véget – tartama végtelen. Így a változás (az, ahogy a Bina-lehetőségeknek a sorrendiség birodalmába való belépését érzékeljük) szüntelenül folyik, tehát mivel a Bina-lehetőségek végtelen számúak, alászállásuk a sorrendi birodalomba mindig tartani fog.
Mi, a sorrendiségben élő lények úgyszólván a nézőtér első sorából vagyunk tanúi Teremtésnek. A változás szeretően kedves ereje a Teremtés, ami az épp-mostban, a valós-időben zajlik és mi a történések kellős közepébe csöppentünk. A Teremtés nem csak körülöttünk, hanem bennünk történik és mi vagyunk az állandóan Teremtett teremtmények.
Paul Foster Case “Pattern on the Trestleboard” c. művében szerepel a következő mondat: #4: “A Végtelen Bőség kimeríthetetlen gazdagságából minden szellemi és anyagi szükségletemet kielégítem.” Az alászálló Bina-lehetőségek végtelen száma a Végtelen Bőség – amiből most-ságunk buborékja formálódott és amiből minden szükségletünk kielégül (ez Gedula/Jupiter befogadó, változtató, növelő működése).
Gedula/Jupiter meditációnk Case mondatára épül.
A hat, már meglátogatott Templomon át emelkedünk fel úgy, mintha egy rituális köpenyt (talárt) öltenénk magunkra. Minden Templomot/szférát amelyen áthaladunk összegyűjtve saját testünk részeként fogunk viselni.
Az ábra szerint fogunk eljárni. Kérlek, vedd figyelembe, a megfelelő tájolás érdekében az Életfa szimbólumba mintegy hátulról lépünk be, majd a két dimenziós lapból kilépve öltözékként viseljük azt.
Malhuttól (10) való Jeszodhoz (9) való felemelkedésünk után onnan Malhutot sűrű, földszínű gömbként vizualizálva lábfejünk ívéhez helyezzük. Malhutban két lábbal szilárdan gyökerezve emelkedünk Jeszodba.
Jeszodból fel, Hodba (8) és azon túl való emelkedésünk során Jeszodot lila gömbként vizualizáljuk és az alhas alsó részéhez helyezzük. Lábunkkal Malhutban gyökerezve és Jeszod fénye által megvilágított alhassal Hodhoz emelkedünk.
Amikor Hodtól Necahhoz (7) emelkedünk, Hodot narancsszínű gömbként vizualizáljuk és a jobb csípőnkhöz tesszük. Malhuttal lábunknál, Jeszoddal ágyékunknál és a jobb csípőnket átható Hoddal Necahhoz emelkedünk.
Necahtól Tiferethez (6) való emelkedésünk közben a smaragzöld gömbként vizualizált Necahot bal csípőnkhöz helyezzük. Malhuttal lábunknál, Jeszodal ágyékunknál, Hoddal jobb csípőnknél és a bal csípőnket átható Necahhal Tiferetbe emelkedünk.
Tiferetből Geburához (5) emelkedve Tiferetet sugárzó arany napként fogjuk vizualizálni és mellkasunk közepén helyezzük el. Malhuttal lábunknál, Jeszodal ágyékunknál, Hoddal jobb csípőnknél, Necahhal bal csípőnknél és napfonatunknál a ragyogó Tiferettel Geburába emelkedünk.
Geburától Gedula (4) felé emelkedésünkkor Geburát élénkvörös gömbként vizualizálva jobb vállunkhoz tesszük. Malhuttal lábunknál, Jeszodal ágyékunknál, Hoddal jobb csípőnknél, Necahhal bal csípőnknél, Tiferettel napfonatunknál és a jobb vállunkat átható Geburával a Gedula Templomhoz emelkedünk. E fénylő testbe Gedulát világos égszínkék gömbként hozzuk ami a bal vállnál kap helyet.
A Gedula/Jupiter Templomban figyelmünket élesen arra fogjuk összpontosítani, hogy milyen érzés ezt a fénylő testet viselni. Elképzelésünk át fog siklani a képen látható Tiferet-Gyémántra és tudatosan fogjuk Egyéni Fényünket az alászálló Binah-lehetőségek ködfátyolán keresztülsugározni.
Itt, a Gedula Templomban a Bina-lehetőségeket a víz jelképezi. A központi forrás és a négy sarokoszlop az Áldás (Kegyelem, Könyörület) Vizét árasztják magukból. Az Áldás Vizeinek sorrendi körforgása láthatóvá teszi a fenti és az alanti Vizeket. A fenti-Vizek négy Elem-oszlopának találkozása nagy viharfelhőt formál,,amiből az alanti-Vizekbe hulló esőzés származik, és amely Élet-adó villámokat küld le a Vizek közötti légkörbe. A szökőkútként elő- és feltörő alanti-Vizek találkoznak a felső-Vizekből szármezó esővel és villámlással. Amikor találkoznak, az egynemű Vizek, az alantiak a fentiekkel összekeverednek és a megvalósulásban egyesülnek.
Sugárzó Egyéni Gyémánt-csillagokként a most-ságnak azon a pontján ahol/amikor a fenti és az alanti Vizek összekeverednek, figyelmünket arra szivárványra fogjuk irányítani, amit a mi fényünk alakít ki a mindig-változó, mindig-átmeneti Víz-párából. Ebből a Végtelen Bőségből veszünk minden számunkra a most-ságunkban szükséges dolgot tudatosan utazva a pont-most történő, valós-idejű változás hullámának a csúcsán. Szemtől szemben állunk majd az Bina-lehetőségek alászálló végtelenségével és felfedezzük a megújulásnak azt az érzését, hogy mit jelent állandóan Teremtettnek lenni … szüntelenül újra-Teremtettnek lenni.
A gömb formájú szivárvány, mely az Áldás Vizein való fénytörés révén keletkezik, a fénylő testünk megfelelője. A szivárvány a hasonlóságokon alapuló Egyénivé válást mutatja, mivel annak ellenére, hogy a színek a fény különböző spektrumáiból keletkeznek, az mégis egy egységet képező, egybefüggő, belsőleg összekapcsolódott egészet képez.
Mindegyik szín a hasonlóság fokától függően sorban a következő színné változik – a vörös a sárgához való hasonlóságon/kauzalitáson átmenve és végtelen kis lépésekben közelítve zölddé válik. A szivárvány, akár a fénylő testünk, egy a makrokozmosz végtelen számú Egyéni mikrokozmikus megnyilvánulásai közül. Egy Egyéni mikrokozmikus test közvetlenül tükrözi a makrokozmosz teljes felépítését, de nem tartalmazza a makrokozmoszban foglalt lehetőségek teljes végtelenségét.
Gedula Templom meditációnk a “magas mágia” egy egyszerű szertartásával végződik – tudatosan alászállunk a fénylő testünkbe, amit tudatosan betöltünk és létesítünk. Malhutba visszatérve magunkra öltjük ezt az öltözéket és általa alakítjuk mindennapi életkörülményeinket. Ez “magas mágia”, mivel mindennapi életünk valójában fénylő testünk jelen-pillanati, valós-idejű, nagymértékben sorrendivé vált megnyilvánulása.

7. MEDITÁCIÓ: GEDULA

Kezdd a szokásos módon: menj be a Barlangbejáraton, végig az Alagúton, fel a tíz lépcsőfokon a Malhut Templomba, ahol érkezésedre várva állok.
Amikor minden részvevő megérkezett, összegyűjtöm mindannyiunkat és rituális kört rajzolok.
Amikor a kör elkészült, körben állva és egymás kezét fogva néhány pillanatot azzal töltünk a Malhut Templom közepén, hogy figyelmünket a többi résztvevő jelenlétére irányítjuk. Ahogy körbenézel a körön, igyekezz minden résztvevő egyedi jelenlétét érzékelni.
A megfelelő pillanatban a Keleti negyed oltárára viszem figyelmünket – ez a bejáratunk Gedulába. Az oltáron az Áldás Vizeinek négyzetes szökőkútját látjuk. A feltörő vízben ott van a sugárzó központi Gyémánt a Tiferet Templomból.
Az oltár mögött ugyanazt a függönyt és szimbólumot látjuk, amivel a Barlangbejáratnál találkoztunk.
Amikor meggyújtom a gyertyákat az oltáron, együtt, mintha egyetlen hangon szólnánk kimondjuk a mondatot: “Él, kérlek, vezess engem Gedulába!”
Imánkra válaszul a képen látható héber betűk jelennek meg a függöny felső részén, mintha fénnyel írták volna.
A felfelé mutató fehér háromszög felfénylik, ahogy a jobb oldali oszlop középső szférája is, és lágy fény szűrődik ki a függöny mögül.
Amikor meglátjuk a fényt, kinyújtom a kezem és félrehúzom a függönyt.
Ezzel feltárul a legtisztább, felfelé törő Víz birodalma – és a Víz rögtön magával is sodor minket. Felfelé Jeszod irányába száguldva nem feledjük megformálni Malhut-gömbünket a lábfejünknél.
Miközben továbbvisz a víz Hod felé, futólag észleljük áthaladásunkat a Jeszod Templomon. Elképzeljük Malhutot lábfejünknél és egy Jeszod-gömböt adunk ágyékunkhoz.
Hodból Necahba átmenve egy Hod-gömböt adunk jobb csípőnkhöz. Még mindig felfelé haladva egy Necah-gömböt adunk bal csípőnkhöz, majd egy Tiferet-gömböt a napfonatunkhoz, utána egy Gebura-gömböt a jobb vállunkhoz. A Gedula Templomhoz érve egy Gedula-gömböt a bal vállunkhoz helyezünk. Amikor mindannyian megérkeztünk a Gedula Templomba, néhány pillanatot arra szánunk, hogy betájoljuk magunkat…
A megfelelő pillanatban jelzek, hogy alkossunk kört, és élesen a többi Egyéni résztvevőre koncentráljuk figyelmünket. Vedd észre a finom különbségeket, amelyek egyik Egyént a másiktól megkülönböztetik, majd célzottan a hasonlóságokra figyelj, amelyek mindegyikünket Egyénként tesznek észlelhetővé. Lásd, hogy egyikük fénylő teste (bár Egyénileg egyedi), hogyan hasonlít a többiek fénylő testéhez.
Utána ugyanilyen élesen tekintünk magunkba is. Irányítsd befelé figyelmedet és érezd át amilyen mélyen csak lehet, hogy milyen érzés a fénylő testedet viselni. Fénylő tested sugárzásának hasonlóság/kauzalitás szálán lebegj végig és egyesülj Tiferet-Gyémánt éneddel. Állj meg azon a képen is ábrázolt helyen, ahol a fenti és az alanti Vizek egyesülve találkoznak.
Ekkor egy ideig egyénileg meditálunk Paul Case 4-es számú mondatán: “A Végtelen Bőség kimeríthetetlen gazdagságából minden szellemi és anyagi szükségletemet kielégítem.” Meditálás közben igyekezz szilárdan a jelen-pillanat most-ságában lenni. E most-ságból nézz szembe közvetlenül a változás mindig tetőző hullámával és tegyél meg mindent azért, hogy ahelyett, hogy az tehetetlenül elsodorna téged, te használd tisztító erejét. Találd meg helyedet a változás mindig tetőző hullámcsúcsán és haladj vele.
Érezd magadat sugárzó lénynek, aki a tér-időnek pontosan azon a helyén áll, ahol/amikor a jövő a jelenbe hatol. Miközben a Víz-pára mindig-változó, mindig-új Végtelen Szubsztanciájába sugárzol, vond ki belőle mindazt, amire a fénylő tested szüntelen újra-Teremtéséhez szükséges. Figyeld meg a hasonlóság/kauzalitás szálait, amelyek fenntartják fénylő tested folytonosságát. Bár ez a mindig-megújulás és szüntelenül újra-Teremtés közegében létezik, mégis egy bizonyos folyamatosságot hoz létre – folyamatosan az, amit te fénylő testedként észlelsz.
Vizsgálj meg és fedezz fel közvetlenül mindent amit csak tudsz a mindig-új most-ság e birodalmában!
A megfelelő pillanatban összegyűjtöm figyelmünket és elkezdjük a Malhutba való tudatos leereszkedés szertartását. Kimondom a szót: Gedula, és fénylő testünk a 4. gömbje/szférája erősen felfénylik a bal vállnál.

Kimondom a Gebura szót és átkerültünk a Gebura Templomba. Gedula testünket Geburába is magunkkal hozzuk, és az 5. gömb a jobb vállunknál felfénylik. Egy pillanatot szánj arra, hogy érezd: Gebura erejében, miután Gedulát érintetted, jól érzékelhető az inspiráció. Lásd, ahogy Gedula Szerető Kedvesség ereje megtölti, és a cél nemességét adja a Geburai erőteljesség formájához. Engedd, hogy a Szerető Kedvesség áthassa minden erődet.
Kimondom a Tiferet szót és átmegyünk a Tiferet Templomba. Az előzőhöz hasonlóan magunkkal hozzuk magasabb Gedula-Gebura testünket Tiferetbe is, és a 6. gömb sugárzó nappá válik amely betölti mellkasunkat. Érezd, sugárzásod minősége hogyan változott a Gedula-inspirációtól és az inspirált Gebura erőtől.
Kimondom, hogy Necah, és Gedula-Gebura-Tiferet testünket átvisszük a Necah Templomba. Ahogy a 7. gömb felfénylik bal csípődnél, érezd, ahogy érzelmeid birodalma megváltozott, megnemesedve érettebb lett azáltal, hogy magasabb testeidet tudatosan lehoztad.
Kimondom a Hod szót, és a Hod Templomba kerülünk. Amikor a 8. gömb jobb csípődnél felfénylik, érezd, hogy magasabb tested finomítja és tisztítja intellektuális és racionális erőidet.
Kimondom, hogy Jeszod, mire átmegyünk a Jeszod Templomba. Amikor a 9. gömb felfénylik és megtölti ágyékod, érezd ahogy magasabb tested egyesül és az általad megjelenített egységes személyiséggé válik.
Kimondom a Malhut szót, és Gedula-Gebura-Tiferet-Necah-Hod-Jeszod testünk lágyan megérkezik a Malhut Templomba. A 10. gömb szilárd formát ölt lábunknál és mint szilárd alapon állunk rajta. Itt állunk teljes fénylő testünket viselve Malhutban.
Érezd, milyen érzés szély szerint számodra Malhutban viselni fénylő testedet.
Végezetül röviden meditálunk Paul Case mondatán: #10: “A Szellem Királysága a húsomban öltött testet.”
A megfelelő pillanatban összeterelem mindannyiunkat egy körbe, és kéz a kézben, fénytest a fénytesttel kapcsolódva hálaimát mondunk. Ezután elengedem a rituális kört és elbúcsúzunk.
A Malhut Templomot önmagadra nagyon tudatosan hagyd el. Koncentrálj fénylő testedre és tudatosan vele mozogva menj le a lépcsőn, menj végig az alagúton és ki a Barlangbejáraton. A fénylő testedre való tudatosságodat és az érzékelését vidd magaddal amikor visszatérsz normál fizikai tudatosságodhoz. Amikor már szilárdan visszahelyezkedtél fizikai testedbe, szánj még néhány percet magadra és vizualizáld fénylő testedet ahogy körülvesz és áthat téged. Amikor felkelsz és teendőiddel foglalkozol, igyekezz a fénylő tested tudatát magaddal vinni, ameddig csak tudod.

Utómunkálatok
A szokásosos módon jegyzeteld le tapasztalataid összefoglalóját.
A Gedula meditációdat követő napokban rendszeresen vizualizáld fénylő testedet. Ne felejtsd el viselni, és miközben viseled, figyeld meg a hasonlóság/kauzalitás szálait, amelyek fénylő testedet összekötik mindennapi életed körülményeivel. Alaposan szokj össze fénylő testeddel.
Ne habozz személyes pajzsodat kivetíteni, ha a fénylő testeddel való foglalkozástól egy kicsit is sebezhetőnek érzed magad! Pajzsod és fénylő tested teljesen összeférhetők, sőt egyik a másikat erősíti.
Rendszeresen térj vissza a Gedula Templomba, hogy finomhagold Egyéniséged önfejlesztésének munkáját.
Alaposan ismerd a mostot és az ok-okozatiságnak a múltat és a jövőt összekötő szálait! Engedd szabadon szárnyalni képzeletedet és kísérletezz ezeknek az ok-okozati szálaknak a befolyásolásával.
Közvetlenül a kauzalitásnak, az ok-okozatiságnak az univerzumot átszövő és működtető szálaival bánni a mágia igen magas szintje, amit “Kauzális Mágiának” nevezünk. Csak annak az Egyénnek van lehetősége ehez a magas szintű mágiához hozzáférni, aki már jól előrehaladt az önfejlesztés útján és valóban megtanulta Gebura leckéjét. Vagyis csak Gebura leckéinek sikeres elsajátítása vezet e magasabb képességhez – nincs más lehetőség ezen kívül, tehát nem lehet a magas mágiához rövid úton hozzáférni!

 

(Ez Rawn Clark: Nyolc Templom Meditációs Projekt című művében szereplő nyolc meditációból a hetedik: a „Gedula” meditáció. Fordította: Chrenkó Ferenc)

 

 


Scroll to Top